Blue Flower

         

โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2468 โดยนายอำเภอเมืองในสมัยนั้นได้ประกาศ ตั้งเป็นโรงเรียนชื่อ โรงเรียนประชาบาลบางเดื่อ 1 ในขณะนั้นมีพระอธิการบุญธรรม สุเมโธ เป็นเจ้าอาวาสและเป็นผู้อุปการะ โดยใช้ศาลากลางเปรียญเป็นสถานที่เรียน ซึ่งมีนายทอง ตะไนย์ เป็นครูใหญ่ในขณะนั้น และเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2482 ทางราชการได้อนุม้ติเงินจำนวน 2,000 บาท ให้สร้างอารแบบเรียน ป1ก ขนาด 3 ห้องเรียน กว้าง 9 เมตร ยาว 27 เมตร พ.ศ. 2511ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณจากเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลให้สร้างอาคารแบบ ป1ข ใต้ถุนสูง ขนาด 5 ห้องเรียน ในวงเงินงบประมาณ 200,000 บาท ปีการศึกษา 2514 

           ทางราชการได้ขยายการศึกษาภาคบังคับทุกประถมศึกษาปีที่ 4 ไปจนถึงประถมศึกษาปีที่ 7 เรียกว่าชั้นประถมต้น และประถมปลาย ปี พ.ศ. 2519 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อนุมัติเงินงบประมาณ (งบกลาง) ให้สร้างอาคารเรียน แบบ 0171 หลัง 8 ห้องเรียน 2 ชั้น ในวงเงินงบประมาณ 600,000 บาท ปีการศึกษา 2519 ทางราชการได้ยุบชั้นเรียนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7 เหลือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ภาคบังคับ) ในปีนี้ทางโรงเรียนได้เปิดสอบในชั้นเด็กเล็ก 1 ห้องเรียนอีกด้วย ปี พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานจำนวน 1 หลังในวงเงิน 130,000 ปี พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตรในวงเงินประมาณ 280,000 บาท ปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนจำนวน 28 คน

          ปี พ.ศ. 2535 ได้ต่อเติมอาคารเรียนใต้อาคาร ป1ข ทางด้านทิศตะวันออกของอาคารเรียนขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 12 เมตร โดยได้เงินบริจาคจากการทอดผ้าป่าใช้งบประมาณ 58,178 บาท ปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จำนวน 6 ห้องเรียน ราคาก่อสร้าง 1,497,699 บาท และเริ่มใช้อาคารเรียนในเดือนธันวาคม 2538 เดือนมีนาคม 2539 ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์เป็นเงิน 99,500 บาท ในเดือนมิถุนายน ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนแบบ 105/29 จำนวน 2 ห้องเรียน งบประมาณ 140,000 บาท